Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

NA ČEMU RADIMO

 

   
   
   

 

 

UNAPREĐENJE SISTEMA NADZORA NAD RADOM LOKALNIH PREDUZEĆA (PRAĆENJE I KONTROLA FISKALNOG RIZIKA)

 

Nadzor nad radom lokalnih javnih preduzeća sprovode jedinice lokalne samouprave kao njihovi osnivači. Sa druge strane, lokalna javna preduzeća su identifikovana kao jedan od glavnih izvora fiskalnog rizika, te se mora raditi na unapređenju sistema nadzora nad radom lokalnih javnih preduzeća i upravljanju rizicima koja ona nose, ali i na unapređenju korporativnog upravljanja u samim preduzećima.

U okviru ove komponente zainteresovanim jedinicama lokalne samouprave omogućena je podrška za unapređenje sistema nadzora nad radom lokalnih javnih preduzeća, unapređenju korporativnog upravljanja u samim preduzećima i razvoj sistema izveštavanja kako ka lokalnim samoupravama, tako i ka Ministarstvu privrede.

 

U okviru ove komponente planirana je podrška u sledećim aktivnostima:

 

Procena kapaciteta i spremnosti lokalnih samouprava za nadzor nad radom lokalnih javnih preduzeća;

Tehnička podrška za razvoj scorecard metode za merenje nivoa korporativnog upravljanja u lokalnim javnim preduzećima za potrebe lokalnih samouprava;

Obuka za članove gradskih/opštinskih veća na temu nadzora nad radom lokalnih javnih preduzeća (značaj, uloga, funkcija i odgovornosti članova nadzornih odbora, finansijsko izveštavanje, transparentnost i slično);

Obuka za zaposlene u lokalnim samoupravama za upotrebu novog softvera za izveštavanje Ministarstva privrede (softver se razvija u saradnji sa Ministarstvom privrede);

Obuka i tehnička podrška zaposlenim u lokalnim samoupravama za izradu konsolidovanih izveštaja koji se podnose Ministarstvu privrede;

Obuka za članove nadzornih odbora lokalnih javnih preduzeća (značaj, uloga, funkcija i odgovornosti članova nadzornih odbora, finansijsko izveštavanje, transparentnost i slično);

Obuka i tehnička podrška zaposlenim u lokalnim javnim preduzećima za izradu finansijskih izveštaja koji se podnose lokalnim samoupravama.

 

 

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46, + 381 (63) 668 059
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs