Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

NA ČEMU RADIMO

 

   
   
   

 

 

 

 

 

UVOĐENJE ILI UNAPREĐENJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE NA LOKALNOM NIVOU

 

Uspostavljanje sistem finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) je zakonska obaveza korisnika javnih sredstava Republike Srbije prema članu 81 Zakona o budžetskom sistemu i ujedno preduslov za zatvaranje poglavlja 32 pri pristupanju u EU. Ova odredba propisuje obavezu godišnjeg izveštavanja o sistemu internih finansijskih kontrola putem propisanog upitnika samoocenjivanja, koji su korisnici budžeta obavezni da podnesu Ministarstvu finansija jednom godišnje - do 31. marta. Sistem finansijskog upravljanja i kontrole predstavlja zaokruženu celinu koja uključuje niz finansijskih i nefinansijskih kontrola, koje unutar sebe inkorporiraju i organizacionu strukturu, metode i procedure koje ne pokrivaju samo oblasti finansijske prirode, nego se odnose i na sve operativne i strateške celine u subjektima javnog sektora stvarajući preduslove korisniku javnih sredstava da ostvari definisane ciljeve, a koji se prvenstveno odnose na zadovoljavanje javnih potreba.

 

U okviru ove komponente planirana je podrška u sledećim aktivnostima:

 

Podizanju nivoa znanja i razumevanja potrebnog za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK);

Izradi liste poslovnih procesa

Opisu poslovnih procesa

Definisanju toka poslovnih procesa – izrada procedura

Opisu i proceni poslovnih rizika – registar rizika

Izradi Strategije za upravljanje rizicima.

 

 

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46, + 381 (63) 668 059
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs