Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

ARHIVA VESTI

 

 

 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

KAKO UNAPREDITI FUK I IZVEŠTAVANJE O FUK SISTEMU KOD INDIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA NA LOKALNOM NIVOU?

22. maj 2020.

 

Nakon širokog kruga konsultacija u okviru dijaloga o javnim politikama na temu Unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i izveštavanja o FUK sistemu kod indirektnih budžetskih korisnika na lokalnom nivou Projekat Reforma lokalnih finansija II (RELOF2) izradio je Model unapređenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) kod indirektnih budžetskih korisnika (IBK) na lokalnom nivou sa preporukama za izmenu relevantnih propisa.

Model razmatra sprovođenje sistema FUKa-a i način izveštavanja o njegovoj implementaciji na nivou jedinica lokalne samouprave i daje predloge mogućih izmena relevantnih propisa koji uređuju budžetski sistem i sistem finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru.

Osnovna premisa predloženog modela jeste veća uloga lokalnih samouprava, kako u uspostavljanju, tako i praćenju implementacije FUK sistema kod IBK iz njihove nadležnosti, a naročito u delu izveštavanja, čime bi se unapredila i funkcija nadzora JLS nad sistemom internih kontrola kod IBK.

Ovaj predlog Modela definisan je u skladu sa konceptom upravljačke odgovornosti, a na osnovu temeljne analize postojećih pravnih i organizacionih rešenja, postojeće prakse (ne)sprovođenja FUK sistema kod IBK na lokalnom nivou, kao i uloge JLS, kao njihovih osnivača.

U narednoj fazi implementacije projekta, ukoliko predloženi model bude prihvaćen, RELOF2 je spreman da nastavi podršku unapređenju implementacije koncepta upravljačke odgovornosti na lokalnom nivou pilotiranjem predloženog modela u odabranim JLS.

Takođe, RELOF2 je spreman i da pruži podršku Centralnoj jedinici za harmonizaciju Ministarstva finansija u unapređenju sistema izveštavanja o FUK sistemu na lokalnom nivou i daljoj reformi regulatornog okvira relevantnog za implementaciju modela.

Projekat RELOF2 zahvaljuje svim lokalnim samoupravama koje su tokom dijaloga ukazale na izazove, prepreke u uspostavljanju FUK sistema, iznele svoja iskustva i dale sugestije koje bi mogle da doprinesu efikasnijem uspostavljanju ili unapređenju finansijskog upravljanja i kontrole u njihovim opštinskim/gradskim upravama i kod indirektnih korisnika.

Zahvaljujemo i Centralnoj jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Stalnoj konferenciji gradova i opština (SKGO) su takođe dali svoj doprinos ovoj temi.

Preuzmite: Model unapređenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) kod indirektnih budžetskih korisnika (IBK) na lokalnom nivou sa preporukama za izmenu relevantnih propisa

 

-

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs