Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

ARHIVA VESTI

 

 

 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

PREDLOG MODELA ZA USPOSTAVLJENJE CENTRALIZOVANE JEDINICE INTERENE REVIZIJE NA NIVOU JEDNE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

13. maj 2020.

 

Misija Projekta Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2) je da u što većoj meri doprinese efikasnom uspostavljanju ili unapređenju funkcije interne revizije u lokalnim samoupravama u Srbiji, koje se u ovoj oblasti susreću sa velikim izazovima.

U skladu sa obavezama propisanim Zakonom o budžetskom sistemu, na nivou javnog sektora u celini, uspostavljanje funkcionalne interne revizije predstavlja zakonsku obavezu za sve jedinice lokalne samouprave, kao i za njene direktne i indirektne budžetske korisnike i javna preduzeća čiji je osnivač opština. Međutim, u praksi se može konstatovati značajan raskorak između propisa i realnosti usled nedovoljnih kadrovskih, organizacioninih, finansijskih i tehničkih uslova u značajnom broju jedinica lokalne samouprave.

Zato je projekat RELOF2 je u saradnji sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju Ministarstva finansija  i uz podršku lokalnih eksperata, a na osnovu temeljnih analiza, razvio Predlog modela za uspostavljanje centralizovane jedinice interne revizije  koja će funkcionalno pokrivati kako samu lokalnu samoupravu, tako i druge korisnike javnih sredstava čiji je lokalna samouprava osnivač. Uz Model razvijena su i prateća dokumenta neophodna za njegovu implementaciju. Model podrazumeva efikasno, ekonomično i efektivno korišćenje sredstava i resursa organizacije i insistira da se resursi angažuju u okviru raspoloživog vremena tako da se postigne maksimalan rezultat.

RELOF2  poziva sve gradove i opštine, kao i sve zainteresovane, da svoje komentare na Predlog modela dostave najkasnije do 25. maja 2020. godine na office@lokalnefinansije.rs.

Unapred se zahvaljujemo na svim pitanjima, sugestijama i komentarima koji će dovesti do konačnog Modela.

Preuzmite modele i nacrte dokumenata:


Centralizovana jedinica interne revizije koja pokriva sve korisnike javnih sredstava na nivou jedne jedinice lokalne samouprave – model

Ugovor o sprovođenju interne revizije kod korisnika javnih sredstava (KJS)

Povelјa jedinice za internu reviziju jedinice lokalne samouprave

Povelјa interne revizije korisnika javnih sredstava (KJS)

Lista angažovanja

Nacrt pravilnika o izmeni i dopuni pravilnika o unutrašnjem uređenju  i  sistematizaciji radnih mesta jedinice lokalne samouprave

Metodologija za utvđivanje broja potrebnih internih revizora u jedinici za internu reviziju

Kalkulator za obračun naknade po revizor danu

Odluka o osnivanju jedinice za internu revizije jedinice lokalne samouprave

Nacrt sporazuma o obavljanјu poslova interne revizije

 

 

-

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs