Šta je participativno budžetiranje?

 

Participativno planiranje budžeta (participativno budžetiranje, odnosno PB) je demokratska praksa učešća građana u procesima donošenja odluka o trošenju novca prikupljenog kroz poreze i druge javne prihode u cilju poboljšanja kvaliteta života u jednoj zajednici i u skladu sa konsenzusom o tome koje projekte i prioritete razvoja treba finansirati.

PB je proces koji uključuje građane i ostale zainteresovane strane u proces određivanja prioriteta i proces planiranja rashoda budžeta lokalne samouprave. Iako postoje zemlje u kojima je participativno budžetiranje zakonom propisano za ceo budžet, ovde govorimo o participativnom budžetiranju koje se odnosi na relativno mali deo budžeta namenjen za projekte od interesa za lokalnu zajednicu.

Učešće građana je kombinacija informisanosti, komunikacije i saradnje koja čini da planovi lokalne samouprave odgovaraju potrebama i željama građana.

 

Sve ovo se može rezimirati u sledećoj definiciji:
 „Učešće građana je proces kojim se problemi, potrebe i želje građana ugrađuju u proces donošenja odluka lokalne samouprave. Učešće građana je dvosmerna komunikacija između građana i lokalnih vlasti čiji je zajednički cilj donošenje kvalitetnijih odluka koje imaju javnu podršku“.

 

 

 Vodic kroz participativno budzetiranje


   A Project financed by / Projekat finansira

Implemented by / Projekat sprovode