Kalendar aktivnosti

 

Matrica aktivnosti PB u tekućoj godini

Aktivnost Vremenski okvir

Ko je zadužen*

Učiniti proces pravno-legitimnim:
Doneti Odluku o realizaciji Participativnog budžetiranja
Do 31. marta tekuće godine

Kabinet gradonačelnika/predsednika,
gradsko/opštinsko veće ili skupština grada/opštine

Formirati Tim za PB Do 30. aprila tekuće godine

Načelnik gradske/opštinske uprave ili
gradsko/opštinsko veće

Okvirni plan medijske kampanje i aktivnosti sa finansijskim planom Do 15. avgusta tekuće godine

Tim za PBMatrica aktivnosti u PB u narednoj godini

Aktivnost Vremenski okvir Ko je zadužen
Definisati sve učesnike i ciljne grupe procesa Do 15. februara Tim za PB
Detaljan komunikacioni plan za PB Do 15. marta Tim za PB
Analiza mogućnosti i definisanje visine dostupnih sredstava za PB Do 15. marta Tim za PB sa spoljnim saradnicima
Prikupljanje predloga od građana / OCD Do 15. aprila Tim za PB sa spoljnim saradnicima
Prioritetizacija prikupljenih predloga malih i kapitalnih projekata Do 30. aprila Tim za PB sa spoljnim saradnicima
Organizacija i realizacija ankete maj i jun Tim za PB sa spoljnim saradnicima
Izdavanje uputstva korisnicima, za pripremu nacrta budžeta 01. avgust.  Lokalni organ uprave nadležan za finansije
Sastavljanje nacrta finansijskih planova budžetskih korisnika do kraja avgusta Direktni i indirektni budžetski korisnici
Dostavljanje predloga finansijskog plana lok. org. nadležnom za finansije 01. septembar. Direktni i indirektni budžetski korisnici
Dostavljanje nacrta odluke o budžetu nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti 15. oktobar. Lokalni organ uprave nadležan za finansije
Priprema nacrta odluke o budžetu za građane Do održavanja javne rasprave Tim za PB
Organizacija i realizacija javne rasprave o budžetu Između 15. oktobra i 01. novembra Gradonačelnik/predsednik opštine, Tim za PB i drugi predstavnici opštinskih institucija
Nadležni izvršni organ lokalne vlasti dostavlja predlog odluke o budžetu Skupštini 01. novembar. Nadležni izvršni organ lokalne vlasti
Skupština lokalne vlasti donosi Odluku o budžetu lokalne vlasti 20. decembar. Skupština lokalne vlasti
Lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja ministru Odluku o budžetu 25. decembar. Lokalni organ uprave nadležan za finansije
Građanski vodič kroz budžet Od 20-31. decembra Tim za PB


Matrica aktivnosti u godini realizacije PB

Aktivnost Vremenski okvir

Ko je zadužen

Građanski vodič kroz budžet U januaru

Tim za PB sa spoljnim saradnicima

Kontinuirano praćenje realizacije PB projekta U toku cele godine

Tim za PB  i gradsko/opštinsko veće

 
*Za različite aktivnosti odgovorne su različiti članovi Tima za PB, pod nadzorom rukovodioca Tima.

 Vodic kroz participativno budzetiranje


   A Project financed by / Projekat finansira

Implemented by / Projekat sprovode