Dokumenti i materijali u procesu participativnog budžetiranja

 

Pravno legitimni proces
Odluka o sprovođenju akcijeuključivanja građana u budžetski proces i pripreme građanskog budžeta


Pravno legitimni proces
Odluka o sprovođenju akcije uključivanja građana u budžetski proces i pripreme građanskog budžeta


Formiranje tima za participativno budžetiranje
Rešenje o imenovanju opštinskog tima za participativno budžetiranje


Faza prikupljanja predloga od građana OCD
Primer upitnika sa mesnim zajednicama


Faza prikupljanja predloga od građana OCD
Primer on - line upitnika - Sremska Mitrovica


Prioritetizacija prikupljenih predloga malih i kapitalnih projekata
Aneks - Upitnik o prioritetima u opštini - Primer Kuršumlija


Prioritetizacija prikupljenih predloga malih i kapitalnih projekata
Model 1 - Kriterijumi za rangiranje projekata


Prioritetizacija prikupljenih predloga malih i kapitalnih projekata
Model 2 - Kriterijumi za rangiranje projekata


Prioritetizacija prikupljenih predloga malih i kapitalnih projekata
Model 3 - Kriterijumi za rangiranje projekata


Prioritetizacija prikupljenih predloga malih i kapitalnih projekata
Model 4 - Kriterijumi za rangiranje projekata


Organizacija i realizacija ankete
Aneks - Anketni listić - primer Opština Knjaževac


Organizacija i realizacija ankete
Model ankete o kapitalnim projektima


Organizacija i realizacija ankete
Primer dizajna upitnika


Organizacija i realizacija ankete
Primer upitnika o prioritetima u opštini - Leskovac


Organizacija i realizacija ankete
Primer upitnika o prioritetima u opštini - Kuršumlija


Organizacija i realizacija ankete
Primer anketnog listića - Knjaževac


Priprema nacrta odluke o budžetu za građane
Primer predstavljanja nacrta budžeta za građane Knjaževca


Organizacija i realizacija javne rasprave o budžetu
Anex 1 - Poziv na javnu raspravu


Organizacija i realizacija javne rasprave o budžetu
Anex 2 - Saopštenje / Poziv za medije


Organizacija i realizacija javne rasprave o budžetu
Anex 3 - Prikaz budžeta


Organizacija i realizacija javne rasprave o budžetu
Anex 4 -Lista učesnika 1


Organizacija i realizacija javne rasprave o budžetu
Anex 5 - Lista učesnika 2


Organizacija i realizacija javne rasprave o budžetu
Anex 6 - Pravila za govornike na javnoj raspravi


Organizacija i realizacija javne rasprave o budžetu
Anex 7 - Prezentacija budžeta na javnoj raspravi


Organizacija i realizacija javne rasprave o budžetu
Anex 8 - Prezentacija za javne rasprave


Građanski vodič kroz budžet
Aneks - Građanski vodič kroz budžet Republike Srbije


Građanski vodič kroz budžet
Aneks - Građanski vodič kroz budžet - Opština Knjaževac


Građanski vodič kroz budžet
Aneks - Građanski vodič kroz budžet - Pirot

 

 

 

 Vodic kroz participativno budzetiranje


   A Project financed by / Projekat finansira

Implemented by / Projekat sprovode