Priprema nacrta odluke o budžetu za građane

 

Prezentaciju Nacrta odluke o budžetu za građane treba koncipirati na građanima razumljiv način, slično kao u „Građanskom vodiču kroz budžet“.

Nacrt treba predstaviti u formi PowerPoint prezentacije ili PDF dokumenta, uz vizuelnu podršku i dodatna objašnjenja za pojedine stavke iz budžeta.

Sadržaj prezentacije Nacrta odluke o budžetu za građane:

  • u posebnom odeljku treba pripremiti osnovne informacije o procesu PB, projektima koji su izglasani i planu njihove realizacije;
  • informacije o tome šta je realizovano iz lokalnog budžeta u protekloj godini;
  • struktura prihodne strane budžeta u okviru koje poseban značaj treba dati izvornim (lokalnim) prihodima koji ostaju u gradskoj/opštinskoj „kasi“;
  • struktura rashodne strane budžeta i to, predstavljanje rashoda po programima, po korisnicima i po vrsti troška; i
  • sve ovo treba predstaviti u kontekstu objašnjenja građanima i objasniti na šta će se obratiti pažnja kada je u pitanju razvoj lokalne zajednice i rešavanje gorućih problema.

Građanima treba omogućiti da komentarišu Nacrt odluke o budžetu i predlažu izmene, a posebno ih treba pozvati da prisustvuju javnoj raspravi o budžetu, javno iznesu svoje stavove i diskutuju sa sugrađanima i predstavnicima lokalne administracije.

Osim što će Nacrt odluke o budžetu biti predstavljen na javnoj raspravi, potrebno ga je objaviti i na zvaničnoj internet stranici grada/opštine i informaciju o tome postaviti na društvenim mrežama, a i poslati saopštenje medijima i svim zainteresovanim akterima (OCD i svi direktni i indirektni učesnici).

 

Primer predstavljanja nacrta budžeta za građane Knjaževca

 

Vreme Do održavanja javne rasprave

Nadležni organi: Za pripremu Nacrta odluke o budžetu zadužen je organ uprave nadležan za finansije, ali u kreiranje elektronske prezentacije potrebno je da bude uključena i organizaciona jedinca za PR uz pomoć ostalih članova Tima za PB i/ili spoljnih saradnika – dizajnera.

 

 

 

Vodic kroz participativno budzetiranje


   A Project financed by / Projekat finansira

Implemented by / Projekat sprovode