Analiza mogućnosti i definisanje visine sredstava za participativno budžetiranje

 

Svaki grad ili opština realizuje proces participativnog budžetiranja (PB) u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima. Međutim, ovaj proces ne treba da bude puko dodvoravanje građanima, već ga treba ozbiljno shvatiti, pa u skladu sa tim i finansijski i logistički isplanirati.

Tim za PB bi trebalo da predloži visinu sredstava za projekat PB, odnosno projekat koji će biti realizovan kao predlog građana, kroz nekoliko konsultativnih sastanaka sa korisnicima budžeta i uz pomoć službenika organa uprave nadležnog za finansije i budžet. Preporučuje se da ovaj projekat bude vidljiv u nacrtu budžeta, odnosno posebno i jasno iskazan na jednoj ili više budžetskih pozicija, sa naznakom: „participativno budžetiranje“.

Iako postoje razni pristupi u realizaciji PB i moguće je ovaj proces ograničiti na jednu ili više oblasti (razvoj turizma, socijalna politika, zdravstvena politika i drugo), takođe se preporučuje da se građanima omogući da predlažu projekte iz koje god oblasti žele, u najmanju ruku u fazi prikupljanja ideja. Nakon analize svih prikupljenih predloga, projekte za PB je moguće suziti na nekoliko najrelevantnijih programskih oblasti.

Važno je napomenuti da je u ovoj fazi PB moguće lobirati i za veća sredstva od onih koje je grad/opština spremna da odvoji za određene projekte. Naime, moguće je napraviti „zajedničko ulaganje“ u PB u saradnji sa lokalnim kompanijama ili privatnim preduzećima. S jedne strane, na ovaj način bi se osigurala veća sredstva za projekte od značaja za lokalnu zajednicu o kojima odlučuju sami građani. S druge strane, ovo može biti od koristi i za same kompanije koje time grade nove odnose sa sugrađanima i obezbeđuju nov pristup u socijalno odgovornom poslovanju. Ishod ovakve vrste „zajedničkog ulaganja“ zavisi, pre svega, od načina komuniciranja sa kompanijama, odnosno od načina na koji se njima predstavljaju uslovi i prednosti saradnje, pa je iz tog razloga ovakve sastanke potrebno ozbiljno i na vreme isplanirati.

 

Vreme Do 15. marta treba znati okvirnu sumu za PB projekat/projekte

Nadležni organi: Visinu sredstava koju je moguće izdvojiti za PB projekat/projekte određuje Tim za PB sa saradnicima uz pomoć organa uprave nadležnog za finansije i budžet, načelno je odobrava gradsko/opštinsko veće, a konačan iznos će odobriti skupština kroz usvajanje odluke o budžetu.

 

 

 

Vodic kroz participativno budzetiranje


   A Project financed by / Projekat finansira

Implemented by / Projekat sprovode