Detaljan komunikacioni plan za Participativno budžetiranje

 

Kampanju je potrebno planirati u skladu sa finansijskim mogućnostima opštine/grada i raspoloživim resursima (broj zaposlenih na poslovima odnosa sa javnošću i IT kadar), i to za sve faze PB.

Kampanjom je potrebno obuhvatiti sve ciljne grupe, te je preporučljivo da se koriste različiti kanali komunikacije: lokalni i regionalni mediji za emitovanje TV i radio spotova i gostovanja predstavnika lokalne samouprave, dnevne novine, časopisi, društvene mreže, posteri, brošure, bilbordi itd.

Osim klasičnih kanala komunikacije, lokalna administracija može da koristi i sve javne ustanove za objavljivanje postera sa informacijama o PB. Ovaj vid komunikacije je zgodan za pozive za prikupljanje predloga projekata, anketiranje i Lokalni budžetski forum.

Posebnu pažnju treba usmeriti na komunikaciju sa organizacijama civilnog društva (nevladine organizacije i druga udruženja) zainteresovanim za neposredno učešće u realizaciji PB. Njihovi resursi (volonteri, društvene mreže, bilteni itd) takođe se mogu koristiti za promociju PB, o čemu se treba dogovoriti na početku planiranja kampanje. Osim toga, ove organizacije dobro poznaju lokalnu sredinu i specifične potrebe svojih ciljnih grupa, tako da lako mogu da identifikuju realne projekte koje je moguće realizovati kroz PB.

Takođe, lokalna samouprava prostor u medijima može dobiti po mnogo povoljnijoj ceni nego komercijalni oglašivači. Stoga u pregovorima sa medijima treba obavezno napomenuti da je ovo kampanja od javnog značaja za sve građane kako bi se obezbedio dodatni popust.

 

AKTIVNOSTI KOJE SE OBAVEZNO KOMUNICIRAJU

 • Objava početka procesa PB – posvećenost opštine saradnji sa građanima;
 • objave sastanaka i zaključaka Tima za PB;
 • početak i završetak prikupljanja predloga projekata za PB;
 • najava i praćenje realizacije ankete (vreme i mesto uličnih akcija i lokacije statičnih pultova za anketiranje);
 • najava Lokalnog budžetskog foruma – javna debata o budžetu;
 • prenos/izveštaj sa Foruma;
 • Izveštaj o rezultatima konsultativnih procesa – ankete i Foruma;
 • najava i praćenje rasprave o budžetu sa posebnim osvrtom na prioritete u okviru participativnog budžetiranja;
 • konačni budžet za iduću godinu – „Građanski vodič kroz budžet“;
 • evaluacioni sastanak svih aktera;
 • sve novine u standardnoj komunikaciji opštine: novosti na sajtu, otvaranje naloga na Fejsbuku i Tviteru i drugih profila namenjenih komunikaciji sa građanima; i
 • izveštavanje o realizaciji prioritetnih projekata (izuzetno je važno napomenuti i da se kampanja ne završava izglasavanjem projekta i održavanjem Lokalnih budžetskih foruma, već bi je trebalo nastaviti i tokom godine uz saopštavanje informacije u vezi sa odabranim projektom PB kada god za to postoji povod: realizacija javne nabavke, početak, različite faze i završetak radova na projektu...).

 

Vreme za planiranje Do 15. marta

Nadležni organi: Kampanju kreira i mahom realizuje Odsek za PR uz pomoć ostalih članova Tima za PB. Sredstva za kampanju odobrava Skupština u sklopu budžeta, ili, ako je reč o ad hok kampanji, drugo nadležno telo (Kabinet, Gradsko veće, načelnik odseka za budžet).

 

 

 

Vodic kroz participativno budzetiranje


   A Project financed by / Projekat finansira

Implemented by / Projekat sprovode