Definisanje svih učesnika i ciljnih grupa

 

Potrebno je definisati zainteresovane grupe koje mogu imati uticaja na proces ili na koje proces može imati uticaja. Dakle, treba sprovesti analizu zainteresovanih strana. To je postupak koji se koristi za identifikaciju i procenu uticaja ključnih pojedinaca, grupa ili organizacija koje mogu u velikoj meri uticati na uspeh čitavog procesa.

Analiza zainteresovanih strana je osnova svakog plana komunikacije i učešća javnosti. Ona se sprovodi da bi se utvrdilo ko su zainteresovani akteri, ali i da bi se smanjila verovatnoća da se zanemare pojedini važni akteri, kao i da bi se konkretan problem sagledao iz više uglova. Kada se definišu zainteresovane strane koje bi trebalo uključiti u proces participacije, trebalo bi ih i obavestiti o tome i precizirati njihovu ulogu da bi znale šta mogu da očekuju.

Prvi korak u analizi zainteresovanih je tzv. brainstorming, kada se samo utvrđuje ko bi sve mogao biti zainteresovana strana. Treba razmisliti o svim pojedincima ili grupama na koje dato pitanje može da utiče, koji imaju uticaj ili neophodne resurse za sprovođenje rešenja ili su iz drugih razloga zainteresovani za rešavanje datog pitanja.

Identifikacija zainteresovanih strana može rezultirati dugačkim spiskom pojedinaca i grupa na koje određeno pitanje ima nekog uticaja.

Primer liste zainteresovanih strana u procesu učešća javnosti na lokalnom nivou:

 

  • Lokalna samouprava (službenici van Tima za PB) i javne institucije (budžetski korisnici)
  • Građani i njihova udruženja

Specijalizovane organizacije civilnog društva (OCD)


Privreda


Lokalni mediji

 

 

Vodic kroz participativno budzetiranje


   A Project financed by / Projekat finansira

Implemented by / Projekat sprovode