Okvirni plan medijske kampanje i aktivnosti sa finansijskim planom

 

Aktivno učešće građana podrazumeva i njihovo aktivno informisanje. Mediji treba da podstaknu građane da se aktivno uključe u procese donošenja odluka. Proces participativnog budžetiranja treba da prati odgovarajuća medijska kampanja koja će obezbediti planiranu, redovnu i sadržajnu komunikaciju tokom sve tri faze participativnog procesa.

Osim za sam projekat koji će građani izglasati u okviru procesa PB i koji će biti finansiran u okviru odgovarajućeg budžetskog programa (što će zavisiti od vrste samog projekta), potrebno je sprovesti i procenu troškova realizacije cele kampanje PB. Dakle, to su dva odvojena finansijska obračuna i u pravljenju svakog od njih treba da učestvuju relevantni članovi Tima za PB, uz eventualnu pomoć spoljnih saradnika.

Konkretne cene će zavisiti od lokalnih podizvođača i cena oglasnog prostora.

Treba isplanirati troškove za sledeće stavke:

 • dizajn, priprema za štampu, oglase i adaptacija za on-line obrasce;
 • štampa upitnika za prikupljanje ideja i posle za samu anketu;
 • objavljivanje 2 oglasa/upitnika (prikupljanje i anketa) u lokalnim štampanim medijima;
 • informativni posteri;
 • štampanje roll-up-a;
 • štampanje „Građanskog vodiča kroz budžet“;
 • snimanje TV reklame i adaptacija za radio;
 • emitovanje reklame u lokalnim medijima (kupovina oglasnog prostora);
 • emitovanje radio spota;
 • on-line kampanja; i
 • izrada promotivnog štanda (odnosno više štandova koji bi bili postavljeni u javnim institucijama i na ulicama).

Dodatne stavke (u skladu sa finansijskim mogućnostima opštine/grada):

 • ketering za sastanke; osveženje za Lokalni budžetski forum;
 • fotograf, kamerman;
 • dodatni promotivni materijal: olovke, bedževi, majice; bilbordi, roll wall i drugi promotivni materijali za oglašavanje na otvorenom (autobuska stajališta itd.);
 • priprema i štampanje nacrta budžeta za Lokalni budžetski forum; i
 • dnevnice za volontere/promotere.

Tim za PB treba da razvije detaljan Plan aktivnosti sa vremenskim odrednicama.

Ovaj plan potrebno je prilagoditi specifičnostima svake pojedinačne opštine/grada.

 

Vreme Decembar prethodne godine, kako bi se sredstva za kampanju takođe isplanirala u budžetu.

Nadležni organi: Procenu troškova PB kampanje odobrava Tim za PB. Konačna procena sredstava treba da bude uneta u nacrt budžeta i mora je odobriti Skupština.

 

 

 

Vodic kroz participativno budzetiranje


   A Project financed by / Projekat finansira

Implemented by / Projekat sprovode