Formirati Tim za PB

 

U ovako složenom procesu, u svakom trenutku se mora znati ko je u okviru lokalne samouprave zadužen za šta. Zbog toga je potrebno doneti Odluku/Rešenje o formiranju Tima za participativno budžetiranje (Radna grupa, Savet ili Komisija).

Sadržaj Odluke/Rešenja o formiranju Tima za PB:

 • određivanje obaveza svake organizacione jedinice odnosno osobe - člana tima;
 • hijerarhija donošenja odluka; i
 • vremenske odrednice za pojedine aktivnosti.

Sastav Tima za PB: Broj osoba angažovanih u timu zavisiće od kapaciteta opštine, kao i od broja društvenih odnosno institucionalnih aktera koje bi trebalo uključiti u proces PB. Odlukom odnosno Rešenjem mogu biti formirana dva tima, i to „uži tim za PB“ ili „operativni tim“ od 5 osoba iz gradske/opštinske uprave i „širi tim“ koji može biti sazivan po potrebi i u čiji sastav bi osim predstavnika lokalne samouprave ušli i građani, predstavnici organizacija civalnog društva i druge zainteresovane strane.

Iako ne postoji obaveza uključivanja svih ovde navedenih predstavnika, najčešće bi Tim za PB trebalo da čine:

 • jedan ili više članova gradskog/opštinskog veća;
 • predstavnik Kabineta gradonačelnika/predsednika opštine;
 • osoba zadužena za komunikacije/PR;
 • osoba odnosno osobe iz organa uprave nadležnog za finansije i budžet;
 • osoba zadužena za IT;
 • po jedan predstavnik najrelevantnijih odeljenja, odbora, indirektnih korisnika budžetskih sredstava, lokalnih institucija i javnih preduzeća, u zavisnosti od razvojnih potreba i potencijala grada/opštine;
 • nekoliko građana, odnosno predstavnika najaktivnijih organizacija civilnog društva (OCD), uključujući i OCD marginalizovanih grupa;
 • predstavnici malih i srednjih preduzeća i velikih kompanija koje posluju u gradu/opštini; i
 • lokalni mediji.

Ukoliko predstavnici navedenih grupa nisu uključeni u rad zvaničnog Tima za PB, trebalo bi ih uključiti na drugi način, kroz konsultativne sastanke, radne grupe, pravovremeno informisanje, korišćenje zajedničkih resursa ili neki drugi vid saradnje.

Vođa Tima: Važno je imenovati osobu koja će biti vođa tima, kao i njegovog/njenog zamenika/zamenicu. Oni mogu biti iz organa uprave nadležnog za finansije, iz organizacione jedinice koja je zadužena za komunikacije/PR, gradskog/opštinskog veća ili neke druge organizacione jedinice.

 

Primer odluke o formiranju tima

 

Aktivnosti Tima za PB:Tim za PB je zadužen za organizaciju procesa participativnog budžetiranja, i to:

  • ŠTA, KADA, KO: definisanje faza procesa, rokova sprovođenja aktivnosti (uslovljeno budžetskim kalendarom) i osoba zaduženih za realizaciju aktivnosti;
  • identifikovanje, prioritizacija i profilisanje učesnika u procesu PB (najčešće su to predstavnici organizacionih jedinica u okviru lokalne samouprave, predstavnici mesnih zajednica, zatim predstavnici udruženja građana, NVO, marginalizovanih grupa i medija);
  • prikupljanje relevantnih informacija o rezultatima ostvarenim u prethodnom periodu i njihovo predstavljanje zajedno sa nacrtom budžeta na način razumljiv što većem broju građana;
  • identifikovanje projekata (u saradnji sa ostalim relevantnim organima lokalne samouprave) koji će biti ponuđeni javnosti kroz proces participativnog budžetiranja, ili organizovanje prikupljanja ideja koje predlažu građani;
  • organizovanje javne rasprave i ankete među građanima;
  • sumiranje zaključaka sa javne rasprave i ankete i izveštavanje gradskog/opštinskog veća;
  • priprema materijala o procesu i rezultatima participativnog budžetiranja za zasedanje skupštine;
  • koncipiranje „Građanskog vodiča kroz budžet“;
  • analiza procesa (problemi, propusti, mogućnosti za dalji razvoj procesa...); i
  • komunikacija sa medijima u svim fazama procesa.

   

  Vreme Mart-maj tekuće godine

  Nadležni organi: Odluku/Rešenje o formiranju Tima za PB donosi gradonačelnik/predsednik opštine. Ukoliko se o formiranju Tima donosi zaključak, onda je to u nadležnosti gradskog/opštinskog veća.

   

   

 

Vodic kroz participativno budzetiranje


   A Project financed by / Projekat finansira

Implemented by / Projekat sprovode