Učiniti proces pravno-legitimnim:
Doneti Odluku o realizaciji Participativnog budžetiranja

 

Preduslovi za ostvarivanje uticaja građana na život lokalne zajednice su:

  • primenjiv i realan zakonski okvir
  • politička volja da se zakonski okvir primenjuje
  • svest i spremnost građana da iskoriste svoja prava i utiču na dešavanja u zajednici

Proces participativnog budžetiranja (PB) treba učiniti pravno legitimnim kroz donošenje Odluke o realizaciji participativnog budžetiranja.

Kada? Odluku treba doneti kao višegodišnji opšti akt koji se neće menjati svake godine. Na osnovu nje, na početku svake budžetske godine potrebno je pripremiti Godišnji akcioni plan koji će sadržati aktivnosti participativnog budžetiranja za konkretnu godinu.

Sadržaj Odluke:

  • Spisak aktivnosti kroz koje će se građani uključivati u budžetski proces; i
  • Spisak institucija zaduženih za realizaciju aktivnosti participativnog budžetiranja

Odluku je potrebno dostaviti svim organizacionim jedinicama lokalne samouprave (upravama/odeljenjima/službama) koje će na bilo koji način učestvovati u ovom procesu.

 

Model Odluke o sprovođenju akcije uključivanja građana u budžetski proces i pripreme građanskog budžeta


Primer Odluke o sprovođenju akcije uključivanja građana u budžetski proces i pripreme građanskog budžeta, usvojene 2016. Godine u Sremskoj Mitrovici

 

Kako bi se učesnici informisali o celom procesu, uz Odluku o realizaciji PB potrebno je dostaviti i Metodologiju PB, sa vremenskim rasporedom u kojoj je opisan detaljniji prikaz aktivnosti sa ulogama.

 

Vreme Januar-mart tekuće godine

Nadležni organi: Odluku o realizaciji participativnog budžetiranja treba da usvoji skupština grada/opštine. Godišnji akcioni plan može da donese gradsko/opštinsko veće.

 

 

 

Vodic kroz participativno budzetiranje


   A Project financed by / Projekat finansira

Implemented by / Projekat sprovode