Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

BAZA ZNANJA PROJEKTA

 

   
   
   
 

 

 

 

 

 

UVOĐENJE ILI UNAPREĐENJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE NA LOKALNOM NIVOU

 

Praktičan vodič za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole kod IBK

Projekat Reforma lokalnih finansija II (RELOF2) izradio je Praktičan vodič za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod indirektnih korisnika budžetskih sredstava na lokalnom nivou. Vodič je urađen za potrebe različitih ustanova čiji je osnivač JLS i sadrži konkretne modele i primere iz prakse.

 

Alat za FUK IBK

Alat za FUK je dodatak Vodiču za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole kod IKBS i kreiran je da olakša i delimično automatizuje definisanje pojedinih elemenata sistema FUK, što će zaposlene koji direktno učestvuju u uspostavljanju sistema FUK rasteretiti obaveze da procese obavljaju ručno, a time im i u određenoj meri olakšati i ubrzati rad.

 

Uspostavljanje sistema FUK - Video lekcije – Modul 1
12 video lekcija i pratećeg materijala koje je pripremio Projekat RELOF2 u saradnji sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju i Nacionalnom akademijom za javnu upravu, pružaju sveobuhvatan i sažet pregled pojma i koncepta finansijskog upravljanja i kontrole i, uz praktične primere i situacije iz svakodnevnih radnih aktivnosti, ukazuje na značaj i koristi od uspostavljanja sistema FUK.

 

Uspostavljanje sistema FUK - Video lekcije – Modul 2
12 video lekcija i pratećeg materijala koje je pripremio Projekat RELOF2 u saradnji sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju i Nacionalnom akademijom za javnu upravu, pružaju sveobuhvatan i sažet pregled pojma i koncepta finansijskog upravljanja i kontrole i, uz praktične primere i situacije iz svakodnevnih radnih aktivnosti, ukazuje na značaj i koristi od uspostavljanja sistema FUK.

 

Uspostavljanje sistema FUK - Video lekcije – Modul 3
12 video lekcija i pratećeg materijala koje je pripremio Projekat RELOF2 u saradnji sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju i Nacionalnom akademijom za javnu upravu, pružaju sveobuhvatan i sažet pregled pojma i koncepta finansijskog upravljanja i kontrole i, uz praktične primere i situacije iz svakodnevnih radnih aktivnosti, ukazuje na značaj i koristi od uspostavljanja sistema FUK.

 

Praktičan vodič za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole
Projekat Reforma lokalnih finansija II (RELOF2) izradio je Praktičan vodič za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole namenjen zaposlenima i rukovodiocima u upravama lokalnih samouprava. Vodič omogućava bolje razumevanje materije predstavljanjem konkretnih modela i primera iz prakse. 

 

Alat za FUK
Alat za FUK je dodatak Vodiču za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole i kreiran je da olakša i delimično automatizuje definisanje pojedinih elemenata sistema FUK, što će zaposlene koji direktno učestvuju u uspostavljanju sistema FUK rasteretiti obaveze da procese obavljaju ručno, a time im i u određenoj meri olakšati i ubrzati rad. 

 

Video obuka za upravljanje rizicima
Praktičan vodič za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole Projekat Reforma lokalnih finansija II (RELOF2) izradio je Praktičan vodič za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole namenjen zaposlenima i rukovodiocima u upravama lokalnih samouprava. Vodič omogućava bolje razumevanje materije predstavljanjem konkretnih modela i primera iz prakse.Upravljanje rizicima je ne samo zakonska obaveza svih korisnika javnih sredstava, već i ključna komponenta efektivnog upravljanja i deo sistema unutrašnjih kontrola. Dobra praksa upravljanja rizicima omogućava donošenje kvalitetnijih odluka, bolje planiranje, predviđanje i efikasniju upotrebu resursa, fokusiranje na prioritete i izbegavanje potencijalnih problema koji se mogu javiti. Proces upravljanja rizicima je kompleksan i ima više elemenata kroz koje će vas putem video treninga provesti naša ekspertkinja za internu finansijsku kontrolu u javnom sektoru, Nina Blečić. Video trening je podeljen u tri tematska dela, a u prilogu je i prezentacija sa osnovnim pojmovima i elementima.

Video 1 - Značaj upravljanja rizicima i identifikacija rizika
Video 2 - Analiza, opis, procena i rešavanje rizika
Video 3 - Strategija upravljanja rizikom
Prezentacija - Upravljanje rizicima

 

Model unapređenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) kod indirektnih budžetskih korisnika (IBK) na lokalnom nivou sa preporukama za izmenu relevantnih propisa
Projekat Reforma lokalnih finansija II (RELOF2) izradio je Model unapređenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) kod indirektnih budžetskih korisnika (IBK) na lokalnom nivou sa preporukama za izmenu relevantnih propisa. Model razmatra sprovođenje sistema FUKa-a i način izveštavanja o njegovoj implementaciji na nivou jedinica lokalne samouprave i daje predloge mogućih izmena relevantnih propisa koji uređuju budžetski sistem i sistem finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru.

 

 

Stepen primene finansijskog upravljanja i kontrole i funkcije interne revizije u lokalnim samoupravama i javnim preduzećima osnovanim od strane lokalnih samouprava
Projekat Reforma lokalnih finansija, uz podršku Centralne jedinice za harmonizaciju, sproveo je istraživanje kojim je utvrđena situacija na nivou jedinica lokalne samouprave i definisanog uzorka loklanih javnih preduzeća u pogledu uvođenja procedura FUK-a i funkcije IR . Cilj istraživanja jeste da se obezbedi reprezentativan i objektivan prikaz trenutnog stanja stepena primene FUK-a i funkcije IR, jer je adekvatan i sistematičan pregled trenutne situacije prvi preduslov za pružanje podrške prilikom uvođenja ili poboljšanja ovih funkcija. Pogledajte rezultate istraživanja.

Preuzmite dokument na engleskom jeziku >>>

 

Koraci za izveštavanje o FUK i IR putem nove aplikacije Ministarstva finansija
Pogledajte detaljan prikaz koraka za pristupanje i proces izveštavanja putem nove aplikacije Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija

 

Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru
Pogledajte novi Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru počeo je da se prmenjuje od 26. decembra 2019. godine.

 

Priručnik za finansijsko upravljanje i kontrolu
Priručnik Ministarstva finansija za bolje razumevanje različitih tema koje zajedno čine okvir za finansijsko upravljanje i kontrolu. Priručnik navodi osnovna obeležja FUK, koje treba da uspostave sve organizacije kako bi se omogućilo sprovođenje sveukupnog sistema interne kontrole

 

Smernice za upravljanje rizicima
Publikacija je razrada procesa upravljanja rizicima prikazanog u Priručniku za finansijsko upravljanje i kontrolu. Cilj Smernica je da se lakše shvati i prepozna celovitost procesa upravljanja rizicima, metodologija upravljanja rizicima kao i uloge i zadaci učesnika u procesu

 

Uvod u FUK
Prezentacija vas vodi kroz pravni osnov za uvođenje FUK I ukazuje na ključne tačke ovog procesa. Pojašnjava značaj upravljačke odgovornosti, svrhu uvođenja FUK I KOSO model

 

Obrasci za izveštavanje Ministarstva finansija iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole
Svi obrasci za izveštavanje Minisistarstva finansija i Uputstvo za popunjavanje obrazaca za pisane procedure korisnika javnih sredstava ona jednom mestu.

 

Plan aktivnosti za uvođenje i razvoj sistema FUK u gradskim upravama grada Užica
Primer kako je grad Užice planirao aktivnosti na uvođenju i razvoju FUK u svojim upravama.

 

Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji za period 2017–2020. godine
Pogledajte koja je strategija Ministarstva finansija u pogledu uvođenja i unapređenja FUK u Republici Srbiji

 

 

 

 

 

 

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs